preloader

Tektite

Tektite

Si02, impurities common

Silicon Dioxide

Tektite

Hardness: 6.5-7

Black, green, brown, gray

© 2021 Buy Thumbnail Minerals